Урбано Општество во текот на своето работње има воспоставено широка мрежа на партнерски организации кои се вклучени како партнери на проектите кои ги реализира Урбано Општество или пак ние преставувуваме партнери во реализацијата на нивните проекти

Како организации со кои имаме продлабочена соработка можеме да ги издвоиме следниве: • Academic Society “Novi Beograd” – College of tourism - Belgrade, Serbia;
 • Dolno Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom “Ostoja” – Wroclaw, Poland;
 • EUROSUD NGO-Non Profit Organisation - Triggiano, Italy;
 • Young Steps Youth Club - Kırşehir, Turkey;
 • Marmara Gençlik İnsiyatifi - Istanbul, Turkey;
 • United Societies of Balkans - Thessaloniki, Greece;
 • Walk Together Association - Letoseroui, Bulgaria;
 • Youth Inclusion Association - Esenyurt, Istanbul;
 • Youth Support Centre YSC - Lubin, Ukrine;
 • Central European Trainers Platform - Olava, Poland;
 • TMD 2000 - Wroclaw,Poland;
 • Свет за сите - Скопје
 • Студентски Парламент на УКИМ-Скопје;
 • ЕСАП - Прилеп

Урбано Општество преставува здружение кое секој пат е отворено за соработка со други здруженија и граѓански организации, во таа насока доколу постои интерес од ваша страна за взаемена соработка и скучување на партнерски договор Ве молиме да ги пополните основните генералии за вашата организација во посочениот формат.